Et godt sted å jobbe 

Folkene i Torghatten er det viktigste vi har. Å ta vare på de er vår største oppgave, og det skal gjenspeile seg i alt vi gjør som selskap.

Å ta vare på sikkerheten til de som jobber på fartøyene våre er en slik oppgave. Å sørge for at alle har den kompetansen som kreves for å gjennomføre jobben på en god og trygg måte, og som sikrer mestring, er en annen. Å sørge for at våre ledere er gode forbilder som løfter frem og får frem det beste i sine folk, er helt avgjørende.

Derfor har vi i Torghatten:  

  1. Et helhetlig program for lederutvikling og kulturbygging, blant annet gjennom et tett samarbeid med MOT
  2. Et omfattende program for kompetanseutvikling for sjøansatte som sikrer at de til enhver tid har den kompetansen som kreves
  3. En kursportefølje bestående av obligatoriske kurs innen HMS, vedlikeholdsstyring og cybersikkerhet

HR-Forum

Torghatten sitt HR-forum jobber strategisk, og er en viktig arena for å sikre samhandling mellom datterselskapene og konsernet. Forumet har etablert rammene for kulturbygging i konsernet gjennom etiske retningslinjer, lederplattform og medarbeiderplattform. De to sistnevnte er en konkretisering av etikk og verdier. Vi har samarbeidet om valg av verktøy for å understøtte HR-aktiviteter, utviklet lederprogrammet i samarbeid med MOT, og jobber med rammene for etterfølgerplan og talentutvikling.

Likestilling

Den maritime bransjen er mannsdominert, men Torghatten arbeider aktivt for å rekruttere kvinner inn i alle roller når dette er mulig. Ved rekruttering vektlegges full likestilling av kjønn til alle verv og stillinger. Konsernet hadde ca 1400 fast ansatte ved utgangen av 2021, tilsvarende ca 1150 årsverk. Antall kvinner utgjorde 265, tilsvarende 19 prosent.

Ledergruppen i Torghatten består av 4 menn og 5 kvinner. I styret i Torghatten AS er andel kvinner og menn henholdsvis 17 og 83 prosent.