Torghatten ASA EIENDELER   Konsern
31.12.2019 31.12.2018 (1.000 NOK) Noter 31.12.2019 31.12.2018
    Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler
   
816 1 495 Utsatt skattefordel 12 0 0
0 0 Goodwill, varemerker og konsesjoner 8 68 370 81 657
816 1 495 Sum immaterielle eiendeler 68 370 81 657
           
    Varige driftsmidler    
54 942 52 604  Tomter, bygninger og annen fast eiendom 7,20 289 294 253 761
0 0 Skip og ferjer 7,20 4 786 091 4 412 945
0 0 Fly 7,20 2 110 900 2 235 275
747 760 Driftsløsøre, inventar og lignende 7,20,23 765 990 702 121
55 689 53 364 Sum varige driftsmidler 7 952 275 7 604 103
           
    Finansielle anleggsmidler  
883 129 881 629 Investeringer i datterselskap 9,20 0 0
0 2 263 Investeringer i tilknyttede selskap 10,11,20 1 988 4 251
5 432 10 879 Investeringer i aksjer og andeler 14,20 9 543 16 484
13 708 8 000 Andre langsiktige fordringer 18 53 590 44 778
16 294 15 055 Andre langsiktige fordringer konsern 18,22,24 0 0
1 516 1 901 Pensjonsmidler 15 59 339 58 991
920 080 919 727 Sum finansielle anleggsmidler 124 459 7 810 264
           
976 585 974 586 Sum anleggsmidler 8 145 103 7 810 264
           
    Omløpsmidler    
0 0 Lager av varer og annen beholdning 16 250 871 230 876
           
291 303 Kundefordringer 20 587 944 659 638
5 605 2 223 Kundefordringer konsern 24 0 0
1 297 17 Andre fordringer 18 631 376 349 964
282 375 190 775 Andre fordringer konsern 24 0 0
289 568 193 317 Sum fordringer 1 219 320 1 009 602
           
41 430 36 798 Finansielle investeringer    14,17,22 512 191 485 097
51 422 90 912 Kontanter og kontantekvivalenter 17,22 1 252 218 1 158 034
92 851 127 709 Sum finansielle investeringer og kontanter 1 764 409 1 643 131
382 420 321 026 Sum omløpsmidler 3 234 600 2 883 609
           
1 359 005 1 295 613 SUM EIENDELER 11 379 703 10 693 873

 

Torghatten ASA EGENKAPITAL OG GJELD   Konsern
31.12.2019 31.12.2018 (1.000 NOK) Noter

31.12.2019

31.12.2018
    Egenkapital
Innskutt egenkapital
     
237 559 237 558 Aksjekapital 26 237 559 237 558
-13 048 -10 956 Egne aksjer   -13 048 -10 956
224 511 226 601 Sum innskutt egenkapital   224 511 226 601
           
    Opptjent egenkapital      
0 0 Fond for vurderingsforskjeller   0 0
674 092 598 260 Annen egenkapital   2 627 965 2 365 534
674 092 598 260 Sum opptjent egenkapital   2 627 965 2 365 534
0 0 Minoritetsinteresser   500 655 501 306
898 603 824 861 Sum egenkapital   3 353 131 3 093 442
           
    Gjeld

Avsetning for forpliktelser
     
1 473 7 799 Pensjonsforpliktelser 15 111 290 24 260
0 0 Utsatt skatt 12 466 025 427 337
1 473 7 799 Sum avsetning forpliktelser   577 315 451 597
    Annen langsiktig gjeld      
289 071 287 373 Gjeld til kredittinstitusjoner 18,19,20,22 4 451 225 4 293 466
0 0 Øvrig langsiktig gjeld 19,20,23 675 451 710 589
289 071 287 373 Sum annen langsiktig gjeld   5 126 676 5 004 056
           
    Kortsiktig gjeld      
4 441 1 253 Leverandørgjeld   492 840 423 122
165 218 Leverandørgjeld konsern 24 0 0
11 933 6 155 Betalbar skatt 12 75 208 94 451
6 296 1 852 Skyldige offentlige avgifter   345 994 314 250
95 024 95 024 Utbytte   101 496 103 633
3 239 2 319 Annen kortsiktig gjeld   1 307 043 1 209 324
48 760 68 760 Annen kortsiktig gjeld konsern 24 0 0
169 857 175 580 Sum kortsiktig gjeld   2 322 581 2 144 779
460 402 470 752 Sum gjeld   8 026 572 7 600 431
1 359 005 1 295 613 SUM EGENKAPITAL OG GJELD   11 379 703 10 693 873