Torghatten ASA   Konsern
2019 2018 (1.000 NOK) Indirekte metode 2019 2018
         
    Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter    
254 923 188 943 Resultat før skattekostnad 685 763 680 636
-6 151 -5 873 Betalte skatter -93 922 -51 764
-638 -45 Gevinst/tap v/salg av driftsmidler/aksjer -42 819 -37 163
4 274 3 864 Ordinære avskrivninger/nedskrivninger 782 399 734 411
-284 507 -193 677 Utbytte -2 132 6 861
0 0 Agio/disagio effekter -5 648 4 782
-2 369 -31 731 Poster klassifisert som investerings- eller finansieringsaktiviteter -35 263 -156 485
0 4 941 Inntekt på investering i tilknyttet selskap 0 4 941
-3 370  658 Endring kortsiktige fordringer 77 790 -9 230
0 0 Endring varebeholdning -19 995 -10 109
3 136 -1 197 Endring kortsiktig gjeld 69 718 -18 726
-37 550 1 460 Endring andre tidsavgrensede poster -191 628 -51 695
-72 252 -32 658 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 1 224 264 1 096 460
         
    Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter    
953 45 Innbetaling ved salg av varige driftsmidler 158 572 203 092
-6 914 -13 500  Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler -1 226 984 -1 185 627
20 447 11 816 Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler i andre foretak 20 926 24 281
-16 500 -18 924 Utbetaling ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak -18 650 -5 014
500 2 992 Innbetaling ved salg av egne aksjer 500 2 992
197 888 201 744 Innbetalinger utbytte og konsernbidrag 2 132 0
-44 618 -125 936 Utbetaling ved kjøp av egne aksjer -44 618 -125 936
0 0 Innbetaling ved salg av andre investeringer 0 0
0 0 Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer  -2 727 -28 059
151 756 58 237 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -1 110 850 -1 114 272
    Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter    
50 325 122 485 Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld 808 231 821 130
-25 668 -27 600 Inn-/utbetalinger lån TS og datterselskaper 0 0
-48 627 -48 960 Utbetaling ved nedbetaling av langsiktig gjeld -644 825 -372 218
0 0 Innbetaling på andre låneforhold 200 000 194 500
0 0 Utbetaling på andre lånefordringer -280 562 -187 701
-95 024 -71 268 Utbetaling utbytte -103 633 -94 536
-118 994 -25 343 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -20 789 361 175
         
-39 490 236 Netto endring i bankinnskudd og kontanter 92 626 343 363
90 912 90 675 Bankinnskudd og kontanter 01.01. 1 158 034 814 671
0 0 Korrigeringer som følge av selskapsrettslige endringer 1558 0
51 422 90 911 Bankinnskudd og kontanter 31.12. 1 252 217 1 158 034