Torghatten ASA Balanseført verdi:
  Låneperiode 2019 2018
Banklån - flytende rente 2009-2025 289 071 287 373
       
Sum rentebærende langsiktig gjeld   289 071 287 373
Gjennomsnittlig rente   3,93 % 2,97 %
 
Konsern Balanseført verdi:
  Låneperiode 2019 2018
Banklån –flytende rente 2009-2025 4 126 202 3 857 185
Banklån - fast rente 2009-2025 325 022 436 282
Forpliktelser fra finansielle leasing kontrakter   675 451 710 589
       
Sum rentebærende langsiktig gjeld   5 126 676 5 004 056
Gjennomsnittlig rente   4,09 % 3,13 %


Se også note 20.

Selskapets kredittinstitusjoner har som krav på deler av låneporteføljen at selskapets egenkapital minimum skal utgjøre 20-25% av balansesummen.