Torghatten ASA (1.000 NOK) Konsern
2019 2018 Skattekostnad 2019 2018
11 933 6 155 Betalbar skatt 113 461 135 188
-4 4 607 For lite/mye avsatt tidligere år -529 4 607
679 -1 144 Endring utsatt skatt 31 045 -30 055
12 608 9 618 Netto skattekostnad  143 977 109 740
         
    Avstemming av effektiv skattesats mot skattesats 24 %
254 923 188 943 Resultat før skatt 685 763 680 636
56 083 43 457 Skatt beregnet med 22% 150 868 156 546
-4 4 607 Effekt av for mye/for lite betalt forrige år -529 4 607
-35 764 -34 058 Utbytte/Konsernbidrag -3 159 1 587
287 27 Ikke skattepliktig inntekt/fradrag -1 381 -3 794
-994 -819 Verdistigning aksjer/andeler -5 925 -32 868
498 1 137 Resultat fra tilknyttet selskap 988 1 894
-7 500 -4 800 Annet 3 113 1 193
0 68 Endret skattesats 0 -19 424
12 608 9 618 Skattekostnad 143 977 109 740
         
5 % 5 % Effektiv skattesats: 21 % 16 %
         
         
    Utsatt skatt og utsatt skattefordel
         
2019 2018 Negative midlertidige forskjeller 2019 2018
0 0 Omløpsmidler/kortsiktig gjeld 32 862 49 297
12 385 11 050 Driftsmidler 14 860 13 324
1 473 7 799 Netto pensjonsforpliktelser 112 463 24 808
0 0 Gevinst/tapskonto 14 551 2 523
0 0 Andre forskjeller 1 868 7 772
0 0 Underskudd til fremføring 401 087 367 866
13 858 18 849 Sum negative midlertidige forskjeller 577 691 465 591
    ***************    
    Positive midlertidige forskjeller
0 0 Driftsmidler 2 458 920 2 258 897
8 632 10 152 Gevinst/tapskonto 167 781 76 049
1 516 1 901 Netto pensjonsmidler 47 794 49 473
0 0 Andre forskjeller 21 492 23 614
10 148 12 053 Sum positive midlertidige forskjeller 2 695 987 2 408 033
         
-3 710 -6 796 Netto midlertidige forskjeller 2 118 296 1 942 442
         
-816 -1 495 Netto utsatt skatteforpliktelse 466 025 427 337
         
    Betalbar skatt i balansen
11 933 6 155 Betalbar skatt i skattekostnaden 113 461 135 188
0 0 Skattevirkning av konsernbidrag -38 253 -40 738
11 933 6 155 Betalbar skatt i balansen 75 208 94 451