Mor   Konsern
2019 2018 (1.000 NOK) 2019 2018
41 430 36 798 Finansielle investeringer 512 191 485 097
51 422 90 912 Kontanter og kontantekvivalenter 1 252 218 1 158 034
92 851 127 709 Sum finansielle investeringer og kontanter 1 764 409 1 643 131


Konsernet har bundne midler knyttet til skattetrekkskonto på 56,7 MNOK, herav 1,3 MNOK i morselskapet.
Norgesbuss har stillet skattetrekksgaranti på 26 MNOK. Widerøe konsern har en garanti på 105,8 MNOK.