Torghatten ASA     Konsern
2019 2018 (1.000 NOK) Noter 2019 2018
15 020 13 749 Salgsinntekter 4,5 11 363 127 10 173 652
638 45 Annen driftsinntekt 4,5 38 278 35 265
15 658 13 794 Driftsinntekter   11 401 406 10 208 917
0 0 Varekostnad   216 156 120 365
17 819 16 582 Lønnskostnad 6 4 815 327 4 404 742
15 279 10 941 Annen driftskostnad 6,23 4 761 429 4 265 290
33 098 27 523 Sum driftskostnader før avskrivning 9 792 912 8 790 397
-17 440 -13 729 Driftsresultat før avskrivning 1 608 494 1 418 521
4 274 3 864 Avskrivning 7,8 780 857 716 622
0 0 Nedskrivning 7 1 542 17 789
-21 714 -17 594 Driftsresultat 826 095 684 110
    Finansinntekter og finanskostnader  
282 375 190 775 Inntekt på investering i datterselskaper 0 0
-2 263 -4 941 Inntekt på investering i tilknyttet selskap 10 -2 263 -4 941
938 428 Annen renteinntekt 16 316 8 614
759 1 967 Annen renteinntekt konsern 0 0
3 780 24 979 Annen finansinntekt 11 104 257 220 345
3 996 3 562 Verdiendring markedsbaserte finansielle omløpsmidler 26 391 128 266
-11 352 -8 539 Annen rentekostnad -179 011 -127 136
-1 060 -1 454 Annen rentekostnad konsern 0 0
-535 -239 Annen finanskostnad 11 -106 021 -228 621
276 638 206 537 Sum finansposter -140 331 -3 473
254 923 188 943 Ordinært resultat før skattekostnad 685 763 680 636
12 608 9 618 Skattekostnad på ordinært resultat 12 143 977 109 740
242 315 179 325 Årets resultat 541 786 570 896
    Tilordnet    
    Majoritetsinteresser 496 764 543 984
    Minoritetsinteresser 45 022 26 912
    Resultat pr aksje 13 11,0 11,8